Die Cao-Đài-Religion: Die neue Konfession Gottes in der dritten Phase 
der Rettung und Amnestie im Universum

                  
The Cao-Đài-Religion : 
The Great Way of Third Universal Salvation, Amnesty of God 
          

La nouvelle Religion Cao-Đài: La Grande Voie de Troisième  Amnistie et Révélation Universelle.


                                                                                                

 
Video Ṭa Thánh Tây Ninh  

Khoa học mà  không có Tôn giáo soi sáng th́ loài người sẽ  mù quáng theo triết lư Duy vật, vô  thần và xa ĺa đạo đức.
Tôn giáo không có khoa học soi rọi th́ tín đồ các tôn giáo trở thành vô minh, mê tín và cuồng tín theo bàng môn tả đạo.

NASA giúp khoa học THÔNG THIÊN, Địa lư học, Hải dương học,... và Địa chất học giúp khoa học ĐẠT ĐỊA.
Đại Đạo học hay CAO ĐÀI HỌC giúp loài người THÔNG THIÊN và ĐẠT ĐỊA, tiến hóa, thăng hoa, tạo được phi thuyền không gian 
bằng vàng (KIM THÂN) mà trở về Niết Bàn, nơi đă xuất phát.
Tôn giáo chỉ là phương tiện t́m Chơn Lư, nhưng chưa thấy rơ Chơn Lư và đang mở cửa ĐẠI ĐẠO ra để học Chơn Lư, 
Tu Tánh và Luyện Mạng để trở Thiên + Nhơn hiệp nhứt hay học để làm Thượng Đế.
                                                                                                              "Tu là để học làm Trời,
                                                                                                           Chớ đâu muôn kiếp làm người thế gian" (ĐT L V Duyệt)
"Không Tôn giáo nào cao hơn Chơn Lư" (No religion higher than Truth" (Theosophy).
Cuốn sách này là khởi nguyên của môn học mới là Đại-Đạo-Học hay Cao-Đài-Học.

                                                                Video diễn biến trái đất 100 qua (1912-2012)

Tác giả:  Hà Phước Thảo 

Địa chỉ: Herrn  HA
Geranienweg, 13b
                  Prien 
                  Germany

Email: phuocthaoha@yahoo.dede

Phone: 0049-8051.9616964 

Dự án viết Luận án tŕnh với giáo sư bảo trợ GSTS Lê Thành Trị, Khoa Trưởng ĐHVK Sài G̣n chấp thuận ngày 10.3.1975, 
bỏ dở, du học tại Tây Đức. CCCN, bổ túc h́nh ảnh và cập nhựt hóa tài liệu khắp thế giới theo thực tế.
Dissertation wurde vonProf. Dr. Matheas Laubscher, Patron, angenommen, als Doktorand im Jahre 1987, 
an der Ludwig-Maximillians-Universitäts-München, Promotion abgebrochen (Bescheinigung).

Thesis, A. U., 611 Pennsylvania Ave. SE 1603  Washington D.C, 20003, Ph.D. Philosophy of Cao-Dai-Religion.   Sept. 15th 2003.

Tại sao phải viết Luận án bằng nhiều thứ tiếng, v́ cuốn sách nầy cần thiết cho nhơn loại, 6 tỉ rưỡi người mà có đọc th́ có 
một sự minh triết và sẽ sống thánh thiện để giúp loài người thực hành điều thiện và tránh điều ác, thực hiện được 
T̀NH HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, biết THƯƠNG NGƯỜI NHƯ M̀NH VẬY, sẽ không có TẬN THẾ mà là CHUYỂN THẾ 
dữ ra hiền, ích kỷ, tham làm thành vong ngă vị tha để cùng nhau TÁI TẠO NIẾT BÀN TẠI THẾ, những ai tham lam ích kỷ, 
nhũng loạn, bán nước hại dân để làm giàu cho cá nhơn và gia đ́nh, sẽ có một ngày trả nghiệp quả nang bằng bệnh hoạn, 
bằng sự thanh trừng giành nhau chức quyền đưa đến cái chết thê thảm, bỏ xác thân qua cơi Trung giới th́ mới biết cuộc đời 
vô thường và phải bị luật Nhân Quả và Luân Hồi trong lục đạo. Các chính khách học được Siêu Chính trị  để tự cai trị chính ḿnh 
trước và như thế mới có minh quân Nghiêu, Thuấn giúp đời
 Tại sao cuốn sách bị bác không cho ghi danh (Immatriculation) ở LMU
Đức ?) 
(Thơ từ chối không có lư do : không chịu đổi đề tài  khác)

Có phải cần bằng cấp để làm việc hay v́ danh không? V́  Danh Đạo và danh đời không tồn tại lâu dài Tại sao cuốn  Luận án nầy 
có bổ túc thêm chi tiết và tham khảo các Links để phổ biến trên Internet, v́ cuốn sách quá dày, tiền in quá đắt, ít người muốn tu, 
online miễn phí và viết về Tôn Giáo th́ Sử Đạo luôn luôn biến chuyển, có những sự thật bị cấm viết ra ở nơi nầy, nhưng được 
phép tŕnh bày hết ra ở một xứ khác thực tế th́ nhiều nơi có thêm nhiều thánh thất, Hội Tín hữu, Giáo Hội mới, thí dụ tại Việt Nam 
có Ṭa Thánh Tây Ninh không c̣n chư Thiên Phong chưởng quản nữa mà do Nhà Nước thanh tra quản lư, Mặt Trận Tổ Quốc 
của Đảng  CSVN lại dám ngồi xử lên án Ông Trời, v́ Ông Trời mở Đạo dạy dân ăn hiền ở lành, trong khi họ vô thần, tàn ác vô cùng!. 
Xin xem thánh giáo Tam Nhật Đàn sẽ rơ.Hiện nay tại Hoa Kỳ có mở một Giáo Hội mới tên là GIÁO HỘI CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO, 
Thánh Thất, Ṭa Thánh Trung Ương tại Hải Ngoại tại số 10866, Arlington Ave. Riverside, CA 92505, USA, cần cập nhật hóa luôn. 
Cuốn sách nầy sẽ hoàn thành trước năm 2013, v́ trái đất sẽ bị huỷ diệt nhiều sau trận băo của Mặt Trời. Chư vị nào đọc, 
nhớ trong trí thành Trùng Quang Tâm Sử ( The history book  in the memory) như truyền thuyết Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ 
mà giống Lạc Việt luôn luôn c̣n giũ trong tế bào xám
, v
́  Satellites, nhà máy điện, Computer, registration in the Database, hồ sơ tiền và trương mục trong các ngân hàng bị xoá hết, 
biên lai tiền.. bị hủy hết cả.

Giá trị của bằng cấp Tiến sĩ - So sánh học tước nầy giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Cấp bằng Thượng Đế là ǵ? Chư vị nào đọc trang Tứ Đại Kinh Pháp do Kim Thân Cha giảng mà hiểu được và hành 
(Tu Tánh + Luyện Mạng) tức là đang viết luận án lấy văn bằng Thượng Đế khi qui liễu (có ấn chứng) v́: 

"Tu là học để làm Trời, Chớ đâu muôn kiếp làm người thế gian?"(Đức Lê Đại Tiên).

MỤC LỤC

Lời Tựa của tác giả. 
Thánh giáo
Dẫn Nhập.
Một đề nghị chọn danh từ để gọi tôn giáo mới của Đức Thượng-Đế khi chuyển ngữ

Một đề nghi là không nên dùng những từ ngữ b́nh dân vô nghĩa và những danh từ ghép sai chữ Hán và ghép ngược ngạo 
theo chính tả của thời 1945-2014. 
2      4   5   6   7   

Những nền Văn Hóa của những nước bi chia đôi, chia ba và nền Văn Hoá Việt Nam trước năm 1975, sau năm 1975 
và nền Văn Hoá Viêt Nam cả thề giới.

Những điểm dị đồng của những nhà nghiên cứu Đạo Cao Đài    
Tài Liệu Tham Khảo:    Tất cả Kinh, Sách trong Thư Viện Cao Đài Đại Đạo. Thư Viện Thông Thiên Học 


PHẦN THỨ NHẤT
  Sự Khai Nguyên Đạo Cao Đài

Chương I
Sự tạo lập Vũ Trụ, Sự Tiến Hoá trên Quả Địa Cầu và các Tôn giáo trên thế giới.

Tiết 1. Sự Tạo Lập Vũ Trụ. Tham khảo: Thánh giáocủa Đức Diêu ŕ Kim Mẫu giải rơ về NGÀY TẠO THIÊN LẬP ĐỊA. 
 Chu Kỳ Vũ Trụ hằng hữu.      

               
 • Cuốn sách về Vũ Trụ và Con người bằng tiếng Đức ( Der Mensch und das Universum - Fragen und Antworten ), 
                              http://home.in.tum.de/~ha/Altenheim.html
                              

Tiết 3. Sự xuất hiện Các Tôn Giáo trên Thế Giới. Những Tôn Giáo trên thế giới  Bản đồ tôn giáo trên thế giới 
            Các Tôn Giáo Trên thế giới trong ba thời kỳ Phổ Độ Chính thống giáo Nghui lễ
            Thiên Chúa Giáo - Chén thánh   
Cơn thịnh nộ của Chúa Trời - Phần I 
            Chúa nói trước về Kỷ Tận Thế   Hiện nay Có Tận Thế không 
 Video bằng chứng Trái Đất từng bị hủy diệt bởi người ngoài hành tinh Aliens 
             

              Nguyên nhân của những tai họa mà loài người phải gánh chịu nghiệp quả tự gây ra: "Thánh chiến" v́ có nhiều Tôn giáo 
    Tôn Giáo và Khoa Học - Thơ     
 • Những Môn Học để chứng minh " Vạn Giáo Nhất Lư" : Khoa Tôn Giáo Học (Religionswissenschaft),
 •  Tôn Giáo Học Tỉ Giảo ( Religionsvergleich), Triết lư của loài người và Thánh giáo của Đức Thượng Đế. 
 • Sơ đồ so sánh các Tôn Giáo trên thế giới (Anh ngữ) 
 • Việt-Nam-học (Vietnamistik, Vietnamology = Vietnamologie ).
 • Ư nghĩa Danh từ Đông Dương theo tiếng Pháp ( Indochine : Indien + Chine) và Tôn Giáo của chính Đức Thượng Đế 
 • tại Thánh Địa Việt Nam.
 • Sự phát triển của Tiếng Việt qua các thời kỳ để quốc tế hóa Quốc ngữ.
 • Thần Học (Theologie  D= Théologie  Fr = Theology E ), Thông Thiên Học ( Theosophy => Nghiên cứu các Tôn Giáo, 
 • Triết Học và Khoa Học), Khoa Học Huyền Môn (Esoterik, ésoterisme, esoteric, esotérique, occultisme, occultism, Okkultismus) 
 • Bài thơ  định nghĩa Tôn giáo, Khoa Học, Đạo, Đại Đạo học ( Great Way Study = Grosser Weg Studium = Đại-Đạo-Study = 
 • The Studies of the Religion of God), Cao Đài học ( CaoDaitum theo Đức ngữ = Cao-Dai-ology theo tiếng Hy-lạp ...), 
 • Điện thoại cầm tay (Handy =telephone portable, Satelitte, Internet, Chat, Messenger, điên thoại có h́nh ảnh hiện ra.
Phương tiện truyền thông giữa người chết và người đang sống: Đồng tử, cầu hồn, cầu 

Tiết 4. a)  Nghiên cứu nguồn gốc dân tộc Việt Nam 

            b)  Giống Lạc Việt theo thánh giáo TAM NHẬT ĐÀN, chữ tượng h́nh, trống đồng và nền văn minh Lạc Viêt 
với tác phẩm đă sáng tác là KINH DỊCH, chữ Nho, Nôm và Quốc Ngữ.  Nguồn gốc ngôn ngữ Việt Nam trong 12 con Giáp 
(chữ Ngọ năm con ngựa) Tham khảo trong Internet để bổ túc.   
Tham khảo: DỊCH LƯ CAO ĐÀI quyển 1 , Nữ tác giả Nguyên Thủy.  Những Chu Kỳ kín trong Càn Khôn Vũ Trụ.   

Tham khảo thêm về Việt Học : Thập Can và thời Lập Quốc của Vua Hùng.  Chiết Khảm điền Ly là pháp tu lúc Lạc Việt lập Quốc
 (bắt đầu) giống với pháp tu theo Bát Quái Đồ Thiên của Nhị Tổ Nhân Loại và nay th́ Đạo Cao Đài dùng pháp tu lúc Mạt Hạ
 (kết thúc) để lập đời Thượng Nguơn Thánh Đức trở lại, cả nhân loại cũng phải học lại Kinh Dịch và tu Tánh + luyện Mạng 
theo bàn thờ Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh theo bửu pháp "Chiết Khảm điền Ly" của Kinh Dịch.

Trùng Quang Tâm Sử về chu kỳ của Kinh Dịch lúc lập quốc và lúc Hạ Nguơn Mạt Kiếp hiên nay.

            c) Đặc điểm của nền Văn Hóa Việt Nam.

            d)  So sánh 3 nước Tiền Đồn trong chiến tranh lạnh có 6 nền văn hoá khác nhau nói chung và đặc biệt đối với dân 
Việt Nam trên thế giới có 3 nền Văn Hóa thuần Viêt và nhiều nền Văn Hóa Đa Văn ( Muticulture).

            e) Nền Văn Hóa Đạo Đức Thượng Nguơn Thánh Đức sau Long Hoa Đại Hội.
            Xem : Viêt-Nam-Museum.  
Ư thức tôn giáo của người Việt nam từ khởi thủy lập quốc.   
Tiết 5. Các Tôn Giáo mới xuất hiện tại Việt Nam.

 • Hễ có bao nhiêu người trên thế giới là có bấy nhiêu tôn giáo (Thơ về lời nói của Thánh Gandhi).

Tiết 6. Việc viết Sử Đạo và Lư do tại sao Sự thật không được viết vào lịch sử?

 •  Sứ mạng toàn cầu và toàn vũ của Cao Đài giáo trong Tam Kỳ Phổ Độ.
 • Vạn giáo Nhất Lư.  
        Phỏng vấn trên Đài truyền h́nh Hoa Kỳ (Loading, xin quí vị chờ vài phút khi MP4 save vào máy nghe )
                      Bác sĩ Bùi Đắc Hùm trả lời những câu hỏi của Thanh Thiếu Niên tại Mỹ :  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5
        Phỏng vấn cố Đạo truởng Chí Tín (Lê Văn Bá) trả lời đăng trên Tập San Trung Ḥa, đăng vào Tập San 
                      Cao- Đài Giáo Lư tại Tây Đức và  in thành sách "Cao-Đài Giáo Lư Đại Cương" do
                      Hội Tín Hữu Cao Đài Đại Đạo tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức ấn tống, 
do Đàn Bửu Minh lên
                      Internet 

Chương II 
Khởi Nguyên Lịch Sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Tiết 1. Những hiện tượng Siêu h́nh khởi nguyên Thần Linh Học vàThánh Linh Học trên khắp thế giới.
Tiết 2. Lịch sử Cơ Bút và những lời Tiên Tri về Sự Xuất Hiện Đạo Cao Đài tại Việt Nam.
Mục 1. Lời tiên tri trong tài liệu Xây Bàn của Văn Hào Pháp Victor Hugo ở Đảo Jersey.

Mục 2. Công tŕnh nghiên cứu về cơi vô h́nh và lời tiên tri của các nhà khoa học Tây phương về sự xuất hiện một Tôn giáo mới.
Phương tiện truyền thông giữa người chết và người đang sống: Đồng tử, cầu hồn, cầu cơ ma...
Phương tiện truyền thông giữa chư Thần Linh, Thần minh với con người qua phương tiện đồng tử cầm bút viết.
Phương tiện truyền thông giữa Người và người bằng Telegraph với dấu Morse - và + để viết code thành Alphabet; Radio, 
Truyền h́nh, Điện thoại bàn,

Phương tiện truyền thông của Đạo Hinomoto và Oomoto trên núi Fuji Nhât Bản để Đức Thượng Đế giáng cơ dạy loài ngườin tu luyện.
Phương tiện truyền thông của người Taiwan khi có Đồng tử xuất hồn viếng những caảnh giới vô h́nh để viết những cuốn 
Kinh như Nhân gian Du kư, Địa ngục Du kư, 

          Thiên Đàng Du Kư...
Phương tiện truyền thông giữa Đức Thượng Đế và con người: Xây bàn, cơ bút, Đại Ngọc cơ, Tiểu ngọc cơ, Thần cơ, Huyền cơ, 
chấp bút.
  
Mục 3. Lời tiên tri trong quyển Phật Tông Nguyên Lư.
Mục 4. Lời tiên tri trong quyển Thanh Tịnh Kinh thuộc Lăo giáo và lời tiên tri của các Phái Tu Tiên thuộc Đạo Tam Thanh 
Lăo Giáo bên Trung Hoa về Đạo Cao Đài.

Mục 5.Lời tiên tri trong quyển Vạn Pháp Qui Tông.
Mục 6. Lời tiên tri của cụ Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Mục 7.  Lời tiên tri trong Minh Thánh Kinh Linh  Sám,

Mục 8. Lời tiên tri trong Sách Ấu học tầm nguyên.
Mục 9. Lời tiên tri trong quyển Giác Mê Ca.
Mục 10. Lời tiên tri trong Kinh Tỉnh Thế Ngộ Chơn.
Mục 11. Lời tiên tri trong quyển Vạn Diệu Thiên Thơ Cổ Bổn.
Mục 12. 
Lời tiên tri lưu truyền tại Trung Việt của Nhóm người tu theo lối ẩn sĩ trong Kinh nhật tụng có chữ CAO ĐÀI
Mục 13. Lời tiên tri lưu truyền tại Trung Việt từ lâu đời trước năm 1926 là năm Khai Đạo Cao Đài.
Mục 14. Lời tiên tri trong hai bài thơ của Chơn Linh cụ Thủ Khoa Huân vào năm 1913 ( 13 năm trước ngày Khai Đạo).
Mục 15. Đức Thích Ca Mâu Ni tiên tri về Đạo Cao Đài.
Mục 16. Lời tiên tri trong Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo và sự xuất hiện của Thánh Linh Giáo.
Mục 17  
PGHH: 059 Tấm Bia Tiên Tri (You Tube Video)

Mục 17. Cơ bút Khai Mở Đạo Oomoto và Hinomoto ở Nhật Bản.
Mục 18.  Lời Tiên tri nhà thơ Đức Lư Thái Bạch giáng tại Dương Đông Phú Quốc vào năm 1925 trong thời gian Đạo 
Cao Đài chưa mở tại Việt Nam vào năm 1926 (tài liệu viết tay sưu tầm được khi lục trong tủ khi xịt thuốc trừ mối).
Mục 19. Tóm tắt về Những Phương Tiện Truyền Thông giữa Đấng Sáng Tạo với Con Người trong nền giáo dục và 
Sự Tiến Hóa của muôn loài.

Tham khảo tài liệu, kinh, sách: NHỮNG LỜI TIÊN TRI VỀ ĐẠO CAO-ĐÀI
Tiết 3. Cách Xây Bàn và Cách Cầu Cơ
Tham khảo : online => Thông Linh Học
Mục 1. Cách cầu cơ ma liên lạc với người chết.

Mục 2. Cách Xây Bàn. Tham khảo online: Tiểu sử văn hào Victor Hugo 
Mục 3. Cơ Bút Thần Cơ , Diệu Bút và Chấp Bút - Thông công với Thần Linh với Đức Chúa Trời    
Tiết 4. Phương pháp lập Đàn Cơ trong Đạo Cao Đài.
Mục 1. Cách tổ chức Đàn Cơ - Cách trấn Thần - Khai Đàn

Mục 2. Cách Tiếp Điển - Cách viết Cơ Bút - B́nh Cơ Bút - Phổ Biến Cơ Bút
Mục 3. Cắt nghĩa cơ bút theo điện từ học - Cơ giả cơ thật - Tại sao ngưng cơ bút (Thơ)

Tiết 5. Lịch sử về những phương tiện truyền thông

CHƯƠNG III
Lịch Sử Đạo Cao Đài hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Sự Thành Lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và Việc Tổ Chức Cơ Đạo

Tiết 1. Thánh Địa trên thế giới và nguyên nhân thành lập các Tôn giáo trên Quả Cầu 68
Mục 1. Vùng Hi-mă-lạp-sơn (Himalaya)

Mục 2. Vùng Trung Đông - Israel  
Mục 3. Vùng Sông Nil ở Ai Cập và các Kim Tự Tháp huyền bí.  Tham khảo: Nil    
Mục 4. Lục Địa Trung Hoa và hai con sông lớn.  
Mục 5. Thánh Địa Việt Nam với Tây Ninh và Bến Tre theo Địa lư huyền bí và theo lời dạy của
             Đức Mẹ Maria qua bức thư của chị Lucie từ Fatima.

              Bản đồ Lạc Việt trước 100.000 năm, lúc c̣n ở Động Đ́nh Hồ (Quảng Đông - Quảng Tây), đến Triều Nguyễn 
và thời Pháp thuộc Từ năm 1945 đến 1954: Miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản lệ thuộc Trung Cộng và Liên-Xô -
 Miền Nam tự do, dân chủ, độc lập . Từ 1954 đến 30.4.1975. 
Mục 6. H́nh thể nước Việt Nam và Tiên Thiên Bát Quái   -  Vịnh Hạ Long : Kỳ Quan Thiên Nhiên => Kỳ Quan Thế Giới.   

H́nh thể Thánh Địa Việt Nam h́nh cong chữ S so với Bát Quái Đồ Thiên. Thánh giáo của Đức Lư về Huyệt Linh, 
Địa Linh của đất nước Việt Nam.

Đạo Cao Đài khai mở ra tại Việt Nam do chính Đức Thượng Đế chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận và trong thời gian rất lâu dài 
tùy theo sự tiến hoá của nhơn loại, sự kết thúc của một Nguơn, tùy theo đức tin theo tam đoạn luận của khoa học và luật 
tương ứng của Thiên thời, Địa lợi và Nhơn ḥa.

         - Phương tiện truyền thông của nền khoa học vật chất, điện tử đến tâm linh.
         - Thượng Nguơn, Trung Nguơn là nền tiến hóa của văn minh khoa học trong Nhị Nguyên.
         - Hạ Nguơn kết thúc là chu kỳ kín để Tái tạo Thượng Nguơn Thánh Đức trở lại.
         - Thánh giáo của chính Đức Thượng Đế là bài học cuối cùng cho nhơn loại qua nền giáo dục của ba bậc học và năm tŕnh độ 
tu tập với kỳ thi năng cấp Long Hoa Đại Hội.  
         - Ngũ Chi Minh Đạo 
         - Tam Giáo  và  Ngũ Chi Đại Đạo 
         - Chính thể cai trị - Khoa học - Tôn giáo và Thiên Cơ qua sự chọn lựa TAM THÁNH của Đức Cao Đài Thượng Đế. 

Tiết 2. a) Quốc Đạo và Thế Giới Đạo.  Sơ đồ các Tôn giáo trên thế giới và Tôn giáo mới của chính Đức Thượng Đế mở 
tại Việt Nam năm 1926 với Cơ Hoằng Hóa khắp Năm Châu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.   

            b) THỜI GIAN và NƠI CHỐN THÀNH LẬP CÁC CƠ SỞ ĐẠI ĐẠO.
                 

    Hàn Lâm Viện Cao-Đài. (Tại sao Viện Đại Học Cao Đài và Hàn Lâm Viện Cao Đài bị Triệt Giáo đóng cửa luôn? 
Tại sao Đức Thượng Đế (God=Dieu=Gott) là Đấng Toàn Năng Toàn Thiện lại để cho Cộng sản Việt Nam nắm hết quyền 
thống trị Thánh Địa? Xử án cả Trời? MTTQ/CSVN đưa HĐCQ làm sai hết Đạo Trời? Tịch thu đất và chùa,Thánh Đường 
các Tôn Giáo khác? => 
Xin xem: Tam Nhật Đàn th́ rơ ) 
Bài thơ giải thích về Quốc Đạo
    Mục 1. Các Tôn giáo và Các Chi Phái. Sự Phân Chia ra Phổ Độ và Bí Truyền  - 

                 Các Chi Phái đội khăn đóng không giống nhau:  Khăn đen     Khăn trắng   
Thánh giáo Đức Thượng Đế giáng tại Vĩnh Long và Linh Bửu Cần Thơ.  
                Thánh giáo: 
Thầy giải về: Cao-Đài Đại-Đạo và Cao-Đài Tôn Giáo
    Mục 2. Mười hai Chi Phái  chánh trong Đạo Cao Đài.   Tham khảo thêm: T́m hiểu chữ Hội Thánh trong các tôn giáo
Tiết 3. Vị Tông Đồ khai Đạo lần đầu tiên: Đức Ngô Minh Chiêu. Tiểu sử   
Tiết 4. Đạo Cao Đài xuất hiện  tại Sài G̣n và khai mở tại Tây Ninh.
Tiết 5. Đức Ngô Minh Chiêu lập Phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi tại Cần Thơ.

Tiết 6. Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương lập Phái Tiên Thiên Đại Đạo tại Bến Tre. 
Tham khảo: Đạo sử I (Xây bàn)    -  Đạo sử II (Xây Ṭa Thánh) của Tác giả Nữ Đầu Sư Hương Hiếu  


PHẦN THỨ NH̀

Cách Tổ Chức Ṭa Thánh
Cách Tổ Chức một Hội Thánh

Chuong I 
  Cách Tổ Chức Ṭa Thánh Tây Ninh và Ṭa Thánh Tiên Thiên Ban Chỉnh Đạo Bến Tre

Tiết 1. Cách Tổ chức Ṭa Thánh Tây Ninh

 • Định nghĩa vài danh từ T̉A THÁNH , TỔ Đ̀NH , THÁNH THẤT , GIÁO ( Thơ)

    Mục 1. Ba Đài : Các quyển sách Sử Đạo của chư Tiền Khai đă viết đầy đủ, về sau co HH Nguyễn Văn Hồng soạn 
Cao Đài Tự Điển, nên chúng ta có thể tham khào qua các Links sau đây: Bát Quái Đài + Cửu Trùng Đài + Hiệp Thiên Đài 
    Mục 2. Cửu Viện
Tiết 2.  Cách Tổ Chức Ṭa Thánh Tiên Thiên Bến Tre 

Tiết 3. Lời tiên tri của Đức Lư Giáo Tông nam 1925 - 

https://www.youtube.com/watch?v=pOe92qtrHog

    Mục 1. Nguyên nhân
    Mục 2. Cuộc chiến đấu

    Mục 3. Triệt giáo tiêu diệt các Tôn giáo tại Việt Nam: Triệt giáo là ǵ? Tại sao Triệt giáo luôn chiến thắng trước? 
Xiển giáo là ǵ? Tại sao Xiển giáo bị thua trước Triệt giáo? Xiển giáo thắng Triệt giáo rồi giao cho Đạo giáo nào? 
Chơn giáo là ǵ? Thiên cơ là ǵ? Tại sao Thiên Cơ bất khả lậu? Tại sao trước khi Long Hoa Đại Hội th́ Thiên Cơ được hé lộ?


    Mục 3. Đạo và Chính trị   Tham khảo: Bản án Cao Đài CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC Việt Nam TỈNH TÂY NINH (1978)
Vụ thảm sát tín đồ Cao Đài tại Quảng Ngăi. (Tài liệu tham khảo từ Úc Châu)
Vụ tàn sát Ḥa Hảo, giết Đức Giáo Chủ PGHH và tàn sát tín đồ Cao Đài tại Toà Thánh Tây Ninh. 
(Tài liệu tham khảo từ Hoa Kỳ).

    Siêu Chánh trị ( Tham khảo Thánh giáo)  Chánh trị - Đạo đức là siêu chính trị .
    Đạo đức là siêu chánh trị (Thánh giáo của Đức Quan Âm Như Lai)
Tiết 4. Hiện trạng của Ṭa Thánh Tây Ninh và các Thánh Thất sau chiến tranh Việt Nam
    Mục 1. Danh sách và địa chỉ các Hội Thánh được hợp thức hóa.

Chương II
Cách Tổ Chức Một Hội Thánh Địa Phương

Tiết 1. Khuôn mẫu chung : Cơ Phổ Độ có 12 Hội Thánh hay 12 Chi Phái tuy khác nhau về các hoạt động địa phương, nhưng cùng một 
Tổ Chức như nhau. V́ Bát Đạo Nghị Định của Ṭa Thánh Tây Ninh nên các Chi Phái bị Ṭa Thán Tây Ninh coi lá "Ngoại giáo" tức là 
Cơ Phổ Độ hay Ngoại Giáo Công Truyền, chỉ lo học những quyển chính thức là Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tân  Luật và Pháp Chánh Truyền, 
đọc kinh cầu lư và khi hiểu lư th́ tự động t́m qua Cơ Tuyển Độ học Bửu pháp hay Bí Pháp lo tu Tâm + luyện Tánh để nội một kiếp thoát
 Luân Hồi Sanh Tử. V́ bửu pháp Chiếu Minh dành cho chư Tiên, Phật giáng thế độ trần mà quên đường về. Thời kỳ hiện nay là Hạ Nguơn 
Mạt kiếp, nếu không lo tu cho kịp th́ thiên tai, chiến tranh, đăi hồng thủy, sóng thần, ḷ nguyên tử nổ, vi trùng và bệnh dịch sẽ tàn sát hết 
những người không tu, không chịu ăn chay trường, tuyệt dục và siêng năng công phu thiền định luyện Đạo tứ thời trong ngày. Th́ giờ cúng lạy 
và đọc kinh của Cơ Phổ Độ thuộc giai đoạn bắt đầu mới học. Khi đă học và hiểu  Đại Đạo th́ tu gấp mới kịp.
Tiết 2. Sự Liên Giao Hành Đạo. Tuy các Chi Pháî ờ khắp nơi khác nhau, kể cà ở Pháp, Miên trước năm 1975 th́ có liên lạc để 
trao đổi kiến thức, thánh giáo cùng nhau học hỏi. Riêng các Đàn tu theo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi th́ ít phổ biến thánh giáo
 thuộc lời dạy của Đức Thượng Đế, v́ là Bí Truyền, gọi là Cơ Tuyển Độ.

Chương III
Bộ Máy Sau Cùng của Đạo Cao Đài tại Việt Nam sau cuộc thống nhất nước Việt Nam 
trong Sứ Mạng 
Hoằng Hóa Đại Đạo khắp năm Châu: 

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo

Tiết  1. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo là Bộ Máy sau cùng của Đạo Cao Đài: Cách Tổ Chức.
Tiết 2. Các Hoạt Động của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo
    - Phổ Thông Giáo Lư
    - Khám bịnh, trị bịnh và phát thuốc
    - Các Khóa Huyấn Luyện Giáo Sĩ, Tu sĩ.
    - Các Khóa dạy Tu Tịnh, Thiền thuộc Hạ Thừa, trung Thừa và Đại Thừa
    - Kinh tế tự túc và Phát Triển Cơ Đạo bằng thực hành: Quán Cơm Chay và Cho mướn xe du lịch
    - Những Đàn Cơ.

    - Những buổi thuyết Đạo do Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo tổ chức tại Cơ Quan và đi thuyết tŕnh ở các 
Thánh Thất Địa Phương trong nước.

    - Trang Web hoằng hoá Đại Đạo trên Internet : 
a) Văn Pḥng Phổ Thông Giáo Lư tại München Tây Đức tổ chức lúc Đạo trưởng Chí Tín cư ngụ tại Pháp và thường xuyên qua Đức. 
Link:  http://caodaigiaoly.free.fr/  
(đă xoá bỏ Domain, v́ Hội giải tán do thiếu người quản trị, đ̣i nhà, chết) 
Trang Web lúc Đạo Trưởng Chí Tín về Việt Nam trước khi qui liễu:   Linh: Nhịp Cầu Giáo Lư 

PHẦN THỨ BA
Triết Lư Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Chương I 
Triết lư Đạo Cao Đài

     
    Tóm lược về Đạo Cao Đài
     
Đặc tính của Đạo Cao Đài.

    Tôn chỉ và Mục đích của Đạo Cao Đài.
Tiết 1. Vũ Trụ Quan và Nhân Sinh Quan trong Triết Lư Đạo Cao Đài
    Cao Đài giáo yếu lư - Vấn và Đáp (Tài liệu tu học tại Hội Tín Hữu Cao Đài giáo tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức
    phần 2      Phần 3
    Ba câu hỏi chánh của nhân loại: Con người từ đâu đến đây? Làm ǵ? Chết rồi đi về đâu? (Thơ)  

    Tham khảo : Đời đáng yêu hay đáng chán ? Thơ
    Làm thế nào để tự giải thoát khỏi Luân Hồi, sanh, Tử? ( Thơ)  Mục đích của đời sống 
    Mục 1. Tóm tắt về Tam Nguơn trong ba thời kỳ trên  trái đất  Thượng Nguơn - Trung Nguơn - Hạ Nguơn ( hay Mạt pháp - Thơ) 
    Mục 2. Tóm tắt về Đức tin của người tín đồ Đạo Cao Đài
    Mục 3. Vũ Trụ Quan và Nhân Sinh Quan của ngựi tín đồ Đạo Cao Đài. 

    Mục 4. Những danh từ mới.
Tại sao Đạo Cao Đài gọi là Quốc Đạo? Quốc Đạo là ǵ ? Quốc Đạo ở đâu ? Thế giới Đạo là ǵ  ?  Thần học Cao Đài là ǵ? 
Danh từ gọi môn học về Đức Thượng Đế là danh từ nào? Đạo-học = Daoology? 
Đại-Đạo-học = DaiDaoology?  Muốn hiểu DaiDaoology phải học môn ǵ nữa? Việt-học= Viêt-Nam-học (Vietnamology)?

    Tại sao gọi là Vạn giáo Nhất Lư ?
Tiết 2. Nguyên lư Tạo Lập Vũ Trụ
    Mục 1
. Nguyên lư Âm Dương         Công thức Toán học của đời sống   

    Mục 2 . Các Định luật trong Vũ Trụ.

    Mục 3. Luật Âm Dương  - Đức Thượng Đế dạy về Ngũ Hành và việc tu luyện trong Đại Thừa Chơn Giáo.
    Mục 4. Luật Nhân Quả : Luật Cân Bằng, Luật Đồng Thanh Tương Ứng, Luật Ḥa Điệu, Luật Động và Phản Động, 
Nguyên Lư Bảo Toàn Năng Lượng. 

    Mục 3. Luật Luân Hồi: Đời là Trường Học, Trường Công Quả để thực hiện Tam Công: Công phu, công quả và 
Công tŕnh hầu tiến hóa, thăng hoa.

         Tại sao Chúa Giê-su không dạy rơ luật Luân Hồi?

   Mục 5. Luật Hy Sinh   

   Mục 6. Luật Tiến Hóa    
                Sự sống trên trái đất này : Từ Tiên Thiên  Nhật  2  3  4  5  6  7 + Nguyệt - Trái đất  2    3    4   5   6  +
 Hành tinh  +  Tinh .....đến Hậu Thiên Kim thạch Tham khảo từ You Tube Thiên nhiên - Thảo mộc - Thú cầm -
 Loài người - Người ngoài Hành Tinh: Aliens -Thần - Thánh - Tiên - Phật - Học để làm Trời cai quản những Vũ Trụ mới .

  Tiết 3. Thượng Đế và Các tầng Trời
    Mục 1. Đức Thượng Đế từ đâu mà ngài được sanh ra?

    Mục 2. Danh xưng của Đức Thượng Đế và bản tánh của ngài.
    Mục 3. Danh xung Đức Thượng Đế qua các Tôn giáo và ngôn ngữ.
    Mục 4. Danh xưng Ngôi Lưỡng Nghi sanh Hóa Muôn Loài:    
                 Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu hay Đức Phật Mẫu.  Tham khảo: Danh hiệu của Đức Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn.
                Sưu Tập Thánh giáo của Đức Diêu tŕ Kim Mẫu  

                 Hóa Thân của Đức Phật Địa Mẫu trên thế giới : Châu Á - Biển Đông - Trung Đông - Châu Âu - tại Fatima - 
Sự hạ ḿnh từ Đấng Vô Cực Từ Tôn khi giáng xuống xưng Bồ Tát Quán Âm hay Phật Ngàn Tay (tiếng Viet) . 
 
Thousand-Hand Guan Yin (English).  
Tiết 4. Các Tầng Trời
    Mục 1. Thiên Văn Học trong Đạo Cao Đài.

    Mục 2. 
Các cơi trong Vũ Trụ.  

Tiết 3. Sự Tiến Hoá của muôn loài   
    Mục 4. Ngọc Hư Cung 
    Mục 5. Diêu Tŕ Cung và Cửu Vị Nữ Phật. 

    Mục 6. Tam Thập Lục Thiên – Tam Thiên Thế Giới - Thất Thập Nhị Địa - Tứ Đại Bộ Châu.
    Mục 7. Quả Đất hay Quả Địa Cầu 68.   

 • Chu kỳ : Thành, Trụ, Hoại, Không.
 • Phật giáo : Lục đạo    Tham khảo; Lục đạo từ Kinh Phật.     
          Tóm lược và ư chánh trong Tam Tạng Kinh.
          Tại sao chư tăng không tin có Thượng Đế?
 • Thiên Chúa giáo: Sống lại  - Đức Chúa Giê-su là Cổ Phật - Ngài giáng sanh được cứu, rước đi đâu?
 • Ngài lớn lên và học ở đâu?
 • và cứu thế bằng cách nào? 
 • Ngài bị xử tử trên thập tự giá, sau đó ngài đi đâu?
          Thánh giáo Đức Chúa trong Tam Kỳ Phổ Độ - Hóa Thân của Đức Diêu Tŕ Kim mẫu : Nam Hải Quan Âm
          Như Lai cứu độ -  Đức Mẹ Maria cảnh báo qua 3 trẻ chăn cừu : Bức Thư Fatima của chị Lucie.  
          Thần Đô Huyền Nhiệm, một tác phẩm do một đồng tử tại Tây Ban Nha do chư Thần ban thiên điển viết ra 
Tiểu sử Đức Mẹ Maria mà Thần học đă bỏ quên,
          Thiền định trong Thánh Đạo : Chúa Giê-su chưa kịp dạy th́ ngài bị xử tử trên Thập tự giá.
           

         SỰ HUYỀN DIỆU TRONG THIÊN CHÚA GIÁO HAY CÔNG GIÁO    
 • Nho, Lăo: Dịch lư biến hóa

    Mục 8. Triết lư về Đại Hội Long Hoa qua các Tôn giáo

 • Ba Nguyên trong Chu Kỳ và hai hướng Tiến hóa

    1. Đi xuống để học hỏi, kinh nghiệm ở cơi thấp

 • Thuận : Nhất bổn tán vạn thù              


 • 2. Đi lên để thăng hoa tiến hóa 
 • Nghịch: Vạn thù qui nhất bổn.

    Mục 9. Luật Hy Sinh

 • Đối với Loài vật : Nhị Nguyên  tiến hóa
 • Đối với Loài người: Nhất Nguyên thăng hoa.

    Mục 10. Luật Tiến Hóa   Tham khảo: CƠ TIẾN HÓA THEO GIÁO LƯ CAO ĐÀI
Tiết 6. Giáo lư Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tổng  Hp Triết Lư của Tam Giáo tại Á Châu.

    Mục 1. Tam Giáo: Nho giáo: Tu nhân và học Ḥa

 • Lăo giáo: Tu Chơn Dưỡng Tánh.

T́m hiểu thêm: Ngọc Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca
    Mục 2. Ngũ Chi Minh Đạo và Ngũ Chi Đại Đạo : 

 • Ngũ Chi Minh Đạo.   
 • Ngũ Chi ĐẠI ĐẠO.   

Nhơn Đạo: ( Nho hay Khổng giáo) : Tam cang, Ngũ Thường, Tam Tùng, Tứ Đức 

 • Thần Đạo: Hy sinh cho quôc gia, dân tộc: Tu thân, tề gia, trị quốc, b́nh thiên hạ.
 • Thánh Đạo: Mở rộng ḷng bác ái: Thương người như ḿnh vậy.
 • Làm thế nào để đọc hiểu Kinh Thánh, hiểu các tôn giáo và thấu triệt được triết lư Đạo Cao Đài?
 • So sánh Thập Điều Răn trong Thánh Đạo và Ngũ Giới cấm trong Đạo Cao Đài
 • Tiên Đạo: Tu Chơn, dưỡng Tánh, Tịnh luyện chơn Thần, sống theo Vô Vi.
 • Phật Đạo: Từ,Bi, hỉ, xả: Thương ngướ và thương muôn loài - Thiền định - Tự giác – Giác tha.
 • Có nhiều tôn giáo quá ! Làm sao để hiểu Triệt giáo và Xiển giáo hay Bàng Môn Tả Đạo và Chánh Đạo?

Tiết 7. Thiên Luật
    Mục 1. Tân Luật
    Mục 2. Pháp Chánh Truyền.
Tiết 8. Ư nghĩa các Danh từ và Biểu hiệu trong Đạo Cao Đài
    Mục 1. Các Danh từ trong Đạo Cao Đài  - Tự Điển Cao Đài
    Mục 2. Các biểu hiệu - Thiên Nhăn - Tam Giáo - Chữ Vạn - Thập tự Tam Thanh và Thánh Giá - Hoa sen - Chùm nho -
 Ư nghĩa những con số 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 - tham khảo về số 7 , 8, 9, 10, 12, 13, 24, 36, 360, 72, 108,    
bông - trái cây - trà - bạch thủy - lư hương - lư trầm - hai cây đèn hai bên trên bàn thờ - cây đèn chính ( Thái Cực đăng) 
giữa luôn luôn cháy - rượu - cúng gạo, muối, giấy tiền và vàng bạc có phải mê tín không?  

    Mục 3. Tác dụng của nhang - Tác dụng của Trầm hương - 
Tiết 9. Ư nghĩa màu sắc trong các Tôn giáo - Ư nghĩa lá cờ Đạo Cao Đài.  
    Mục 1. Lá cờ Tam sắc và thứ tự của cấp bực tu.
    Mục 2.
 Lá phướn  - Tham khảo : Nghĩa Phướn Tam Thanh
    Mục 3. Những màu sắc tượng trưng cho Đạo Pháp trong Đạo Cao Đài và Ngũ Chi Đại Đạo.
Tiết 10. Nhạc và Lễ trong các Tôn Giáo
    Mục 1.Ư nghĩa Nhạc và Ư nghĩa của Lễ 
             Tài liệu tham khảo đọc thêm :  
LỄ NHẠC

    Mục 2. Âm thanh và âm nhạc
    Mục 3. Âm nhạc và Tâm lư
    Mục 3. Nhạc + Lễ trong Thiên Nhơn hiệp nhứt
    Mục 4. Nhạc khí sử dụng trong Đạo Cao Đài 
    Mục 5. Cách đọc Kinh khi ḥa âm với Nhạc và Lễ như một phần của pháp thiền
    Mục 6. Cách lạy, xá, gật, cách chào, cách xưng hô trong Đạo Cao Đài.
Tiết 11. Ư nghĩa Đạo phục 
    Mục 1. Phẩm vị của Chức Sắc
    Mục 2. Đạo phục  
Các Đạo phục  - Măo 
Tiết 12. Cách Thờ phượng  THIÊN BÀN DO ĐỨC THƯỢNG ĐẾ DẠY PHẢI THƯỢNG TƯỢNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG 
VỚI THIÊN CƠ, VỚI SỰ TU HỌC VÀ SỰ TỊNH LUYỆN
    Mục 1. Thiên Nhăn và Thiên Bàn : Thiên Nhăn trên Quả Cầu tại Ṭa Thánh Tây Ninh - Giải thích về Quả Càn Khôn  
Thiên Nhăn tại các Thánh Thất thuộc Toà Thánh Tây Ninh - Các giải thích khác - Thiên Nhăn tại Ṭa Thánh Bến Tre -Video - 

              Thánh giáo:  Thầy sắp đặt cái Thiên Bàn để cho các con tầm lư.
               Thánh giáo THẦY dạy về khăn trắng.  
Nếu c̣n tồn tại th́ Thầy không phải là Giáo Chủ Cao Đài đó con!              (Bí ẩn của Lư Trầm). 
            Tham khảo: H́nh ảnh các nơi :
           H́nh Thiên Bàn tại Ṭa Thánh: Quả Càn Khôn   - 
Thiên Bàn của người tu theo Phổ Độ ( tại Thánh Thất thuộc Phái Tây Ninh)  - 
           Bàn thờ Hộ Pháp phía trước đối diện với Thiên Bàn Tấm h́nh Tam Thánh : Victor Hugo - Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm và 
           Bác sĩ Tôn dật Tiên trên vách trước Ṭa Thánh hay trước Thánh Thất
 Cúng lễ tại Thánh thất 
           Thiên bàn tại Đàn Chiếu Minh -
           Thiên bàn tại gia của hành giả tu theo Cao Đài Đại Đạo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh - Thiên bàn tại Chúa Di Lạc Vĩnh Long -
           Thiên Bàn tại Chiếu Minh Giáo Ṭa, Quận B́nh Minh tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam -
 • Ư nghĩa và mục đích Thượng Tượng.

Tiết 13. Cách cúng Tứ Thời.  Kinh cúng tứ thời Video You Tube Karaoke  
Mục 1. Cách cúng Tứ Thời tại Ṭa Thánh và Thánh Thất.
Mục 2. Cách cúng Tứ Thời tại tư gia người tu theo Cao Đài Phổ Độ.
Mục 3. Cách cúng Tứ Thời tại các Đàn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.

Mục 4. Ư nghĩa của Thiên Bàn, Thiên Nhăn, Thập tự Tam Thanh, hai câu liễn, cây đèn ở giữa ( Thái Cực Đăng), 
của bông, trái cây, lư hương, 3 chung rượu, chén nước trắng nấu sôi, chén tra, đèn bên trái, đèn bên phải, lư trầm, 
h́nh Phật tử, Thập Địa Tiên. Công dụng của cái đồng hồ hay Timer reo 5 phút, 15 phút, nhang, trầm hương. 

Tiết 14. Ư nghĩa các Bài Kinh. Khi đọc Kinh trong Ṭa Thánh và Thánh Thất th́ có ḥa nhạc - Ban Nhạc của Thánh Thất  

 • Tham khảo : Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng Diễn giải của soạn giả: cố Đạo trưởng Thiện Trung Nguyễn Xuân Liêm.
Tiết 15. Ư nghĩa các ngày Lễ trong năm.

Tiết 16. Các cấp bậc tu học trong Hệ Thống Giáo Dục của Đức Thượng Đế; Ba bực tu của Đạo. 
 • Tham khảo :  Thánh giáo dịch ra ngoại ngữ.

Tiết 17. Hai nền Giáo Dục của Đức Thượng Đế : Công truyền và Bí truyền. 
    Mục 1. Cơ Phổ Độ hay  Cao Đài Tôn Giáo hay Phổ thông Giáo Lư : Thiên Đạo và Thế Đạo. 

                 Thánh ngôn Hiệp Tuyển    Sách đọc ( Audio-Book )    

 • Nhập Môn : Các phép Bí Tích  -  Nghi Lễ   - Thệ nguyện tại Thánh Thất  -  Sớ Cầu Đạo .
 • Mười điều khuyên của Đức Chí Tôn khi tu hành (Thánh giáo).
 • Tại Quốc Nội.
 • Tại Quốc ngoại.
 • Đạo và Pháp Môn vô lượng ( Thơ).
 • Đạo pháp trong thân Tứ Đại. Tham khảo: Thân tâm, Tánh Mạng, Khí Thần,
          Sơ đồ luyện Đạo Sơ đồ Tứ Tổ Qui Gia   Ngũ Khí, Ngũ Hành, Ngũ Tạng, Ngũ Đế với Bửu pháp Ngũ Khí triều 
Ngươn hay Tứ Tổ Qui Gia.      


Cách tu tập của người tín đồ Đạo Cao Đài theo cơ Phổ Độ.                                                                                     

    Mục 2. Cơ Tuyển Chọn hay Cao Đài Đạo Đạo hay Giáo Lư Bí Truyền.
Gơ cửa Cao Đài.

 • Gió và nước: Ư nghĩa của rửa tội hay nhập môn (Thơ).
 • Đại nguyện khi tu thiền luyện Đạo tại các nơi khác: Tại Chiếu Minh Giáo Ṭa - 
 • Kiến thức hành giả phải học cho biết lúc mới thọ pháp và thời gian sau đó đến suốt cuộc đời :

Nội dung trong những cuốn Kinh và Thánh giáo :

 • Thánh Giáo tại các Đàn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (Đa số chỉ phổ biến nội bộ).
 • Ngày nay th́ lên Internet nhiều Thư Viện online tại Pháp , Hoa Kỳ, Úc Châu....
 • Thánh giáo tại Linh Bửu Đàn (trên Cù lao ở sông Hậu Giang) và Đàn Thánh Đức Qui Nguyên. tại Vĩnh Long với 
 • Nghĩa Linh (bên bờ sông Tiền Giang).
 • Kinh Cảm Ứng và Kinh Cúng Tứ Thời theo Phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.
 • Phải hiểu lời dạy tu thiền trong truyện Tây Du Kư, Truyện Phong Thần và Truyện Thất Chơn. Nhơn Quả
 • Muốn hiểu Đại Đạo phải thông Y Đạo : Kinh Dịch trong Đạo Cao Đài - Kinh Dịch và Thiền; Tam Bửu : 
 • Ba Ngôi của Đấng Sáng Tạo.
 • Bửu Pháp Tu Luyện. Thánh giáo : Tu là ǵ?    
 • Đạo Pháp trong Thân Tứ Đại.
 • Tại sao phải ăn chay trường.
 • Nếp sống hằng ngày của hành giả tu theo Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.
 • Thề lần thứ hai  khi tiến Đạo.

    Lúc sanh tiền.
    Lúc qui liễu.

Tiết 18. Triết lư v Đại Hội Long Hoa qua các Tôn giáo  Chương Tŕnh Long Hoa.
Tiết 19. Cơ Qui Nguyên Thống Nhất Đại Đạo.
Tiêt 20.  Nguơn Thánh Đức.                                              

Chương II

Cơ Phổ Độ trong Thời Mạt Pháp

Tiết 1. Phổ Thông Giáo Lư
            
Tại sao Đại Đạo hoằng hoá quá chậm ?  
        
Sứ mạng toàn cầu, toàn vũ của Cao-Đài trong Tam-Kỳ Phổ-Độ (Hà Phước Thảo)
            Các nước trên thế giới giáo dục cho thế hệ trẻ sai lầm, gần ác, xa thiện, Chúa sai CON MỘT xuống dạy c̣n bị giết,
nên ngài chiết thân giáng thế như thế nào? 

             
    Mục 1. Những buổi thuyết Đạo tại Ṭa Thánh Tham khảo: LỜI THUYẾT-ĐẠO Của ĐỨC HỘ-PHÁP.
    Mục 2. Các Kinh, Sách do Ṭa Thánh Tây Ninh ấn hành.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển 1  -  2    Tân Luật   - Pháp Chánh Tuyền  -  Các Kinh sách khác .

    Mục 3. Các Kinh, sách do Chiếu Minh Tổ Đ́nh tại Cần Thơ ấn hành.

 • Đại Thừa Chơn Giáo do Đàn Trước Tiết Tàng Thơ ấn tống  -  Do Thiên Lư Bửu Ṭa tái bản.
 • Đại Thừa Chơn Giáo  Pháp Văn  do Nhóm Bạn Đạo hành giả Chiếu Minh Tam Thanh dịch.

    Mục 4. Các Kinh, sách do Ṭa Thánh Tiên Thiên Bến Tre ấn hành: Trang Web của Cao Đài Chỉnh Đạo   
    Mục 5. Các Kinh, sách, thánh giáo cho do Chi Phái ấn hành.

     Mục 6. Luận Đạo vấn đáp trong cuốn sách của ngài Nguyễn Trung Hậu . Đọc trên Video You Tube  
             Tây Du Chơn Giải do ngài Chưởng Giáo Bùi Hà Thanh, Chiếu Minh Giáo Ṭa, Quận B́nh Minh , 
Tỉnh Vĩnh Long, qui liễu, giáng cơ.

             Truyện Tây Du Kư với tiềm ẩn bí pháp tu thiền (thơ)
    Mục 6. Các sách và Luận án Tiến sĩ  nghiên cứu về Đạo Cao Đài do người nước khác ấn hành và phổ biến.
    Mục 7. Các Kinh, sách, Tập san, Thánh giáo do Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo tại Việt Nam ấn hành.
Tiết 2. Sự Phổ truyền Giáo Lư Đại Đạo ở khắp nơi trên thế giới.
    Mục 1. Các Hội Tín Hữu Cao Đài và các Trung Tâm Nghiên Cứu Đạo Cao Đài trên thế giới.
    a) Hội Tín Hữu Cao Đài Giáo tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức (1987 - 2003 ) và từ 2.008 về sau  
Lịch sử Hội Tín Hữu Cao Đài giáo tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức (online).
 
Hoạt động của Hội THCĐGTCHLBĐ trong 15 năm 
Online (Germany) .

Đàn Bửu Liên Đăng Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh : Thư Viện Cao Đài Đại Đạo  - 
Viện Đại Học Cao Đài học hàm thụ miễn phí (Campus tại Tây Đức
 
Đặt tên cho môn học mới: Vietnamistik 越圄 oder Vietnamologie 越南學?

  Caodaismus oder Cao-Đài-Religion ?


    b) Thư Viện Việt ngữ:       Thư Viện 1          3    5     6 
                          Ngoại ngữ :  ermany   English     Francais     Nhạc    Tin Tức       
Lễ Thượng Tượng tại Wuppertal & 
Bầu Ban Chấp Hành mới (theo tài liệu của tác giả Nguyễn B́nh Định). 
(Tài liệu tham khảo từ Trang Web Đường Về Đại Đạo của GS TS Nguyễn Khắc Tiến Tùng, Universität Leipzig, ),.

    c)  Tín Ngưỡng Á Châu: Môn học mới đuợc người Việt Nam dạy tại Đông Đức cũ ( D. D. R. ) sau khi nước 
Đức thống nhất.

   d) Thiên Khai Huỳnh Đạo Lư Huyền Thông - Lịch sử -


    c) Tại Úc Châu .


    d) Tại Hoa Kỳ.


        GIÁO HỘI CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO cho toàn  Đạo Cao Đài trên thế giới cho Cơ Phổ Độ Phổ Thông Giáo Lư và 
Cơ Tuyển Độ tu luyện theo bửu pháp bí truyền Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh thành lập xong tại Hoa Kỳ ngày 4/7/2.008
    e) Tại Pháp quốc.

        Đàn Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh Bửu Minh : Thư Viện Cao Đài Đại Đạo      
    f) Tại Việt Nam :
Mục 2. Các Thánh Thất Cao Đài trên thế giới. Trang Web : Châu Đạo Sài G̣n      
Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh
    Cơ Quan Phổ Thống Giáo Lư Đại Đạo tại 171B Cống Quỳnh Sài G̣n: 
Trang Web Nhịp Cầu Giáo Lư     Thánh Thất Bàu Sen    Thánh Tịnh Long Thành Huyện B́nh Thủy Cần Thơ     

Thánh Thất Huyện Phú Giáo Tỉnh B́nh Dương    


Mục 3. Cao Đài Giáo Hải Ngoạ́ tại Hoa Kỳ.

Mục 4. Các Đàn Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh trên thế giới. 

 • Dự án xây cất Thánh Thất tại California.
 • Tổ Chức Cao Đài Giáo Hải Ngoại.
 • Những tác phẩm của Bác sĩ Bùi Đắc Hùm viết về Đạo Cao Đài.

Mục 5. Thiên Lư Bửu Ṭa tại Thánh Địa San Jose, California, Hoa Kỳ và việc phổ biến Đại Đạo. 

Mục 6. Giáo Hội Cao Đài Đại Đạo Mới Được Thành Lập Chung Cho Tôn Giáo Của Đức Thượng Đế. 

 • Lịch sử.
 • Tiểu sử chư vị xây dựng nền Đạo tại Hải ngoại nơi Thánh Địa mới.
 • Tiểu sử Nữ Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên.
 • Những điểm dị, đồng của chư Giáo sư, học giả, giáo sĩ khi nghiên cứu Đạo Cao Đài.
 • Thiên cơ dĩ định: Người Việt Nam đi khắp năm châu và Cơ Khảo Đảo tại Việt Nam : Thánh giáo 1  2   3  4  5  
 • và có Cơ Thống Nhất cho Phái Chiếu Minh.   
  Cơ Hoằng Hoá Đại Đạo trên Quả
   Cầu 68.
 • Những cố gắng của chư tín đồ Đạo Cao Đài ở Hải ngoại về Đạo sự .
 • Sự ṭ ṃ của các dân tộc khi t́m hiểu Tôn giáo mới - Buổi thuyết tŕnh của Hội Trưởng Hội Tín Hữu Cao Đài Đại Đạo 
 • tại Cộng Ḥa Liên Bang Đức do Viện Tôn Giáo Học của Trường Đại Học Leipzig mời nói về nội dung Luận án Tiến sĩ 
 • "Die Cao-Đài-Religion: eine neue Konfession Gottes in der Dritten Phase der Amnestie, Rettung und Erlösung" 
 • của Herrn Peter Ha, Angestellter der Technischen Universität München, Campus Garching.
 • Trường Đại Học Tôn Giáo tại Sydney ( 1 người Úc) và Nam Úc Châu ( 1 người Việt Nam) là giáo sư lấy bằng Tiến sĩ 
 • viết về Đạo Cao Đài.
 • Thử định nghĩa vài danh từ cần thiết cho Đạo Học :
 • Tôn giáo, Khoa học, Triết học, Chính trị, Chân lư, Đạo học, Đạo và Đạo pháp.
 • Tại sao nhân loại phải học triết lư của ạo Cao Đài? v́ là Khoa Học Tâm Linh trong Tương lai.
 • Tại sao sau năm 1975 ngưới Việt Nam ra đi khắp năm châu? Phải chăng có sứ mạng toàn cầu và toàn vũ?
Tiết 2. Khuynh hướng của nhân loại về những Tín Ngưỡng mới.
 • Môn học mới cho nhân loại : Đại-Đạo-học ( Đại-Đạo-Studies) vào Thế Kỷ 21.
 • Con đường Giải Thoát khỏi Luân Hồi Sanh Tử trong Tam Kỳ Phổ Độ.
 • Đức Thượng Đế đang mượn Kim Thân để giảng cho nhân loại hiểu chân lư (Audio-Buch: Thượng Đế Giảng Chân Lư. 

PHẦN THỨ TƯ
Tín Ngưỡng của Nhân Loại và Sự Phát Triển của Các Tôn Giáo song song với 
Sự Tiến Bộ của Khoa Học

Chương  I
Khảo sát các loại Đức Tin khác nhau của các Dân Tộc trên thế giới.

Định nghĩa Tín ngưỡng - Đức Tin.


Tiết 1. Đức tin Mê tín.
Tiết 2. Đức tin Tôn giáo.
            
Đức tin vào phép lạ 
            Những dẫn chứng :       THÁNH NỮ BERNADETTE 131 NĂM NHỤC THỂ KHÔNG HƯ NÁT 
                                                                    Đức Mẹ Hiện ra khắp nơi  trên thế giới : Ở Fatima ở Sài g̣n, ở Gia Kiệm các nơi khác 

             Tín ngưỡng của các Dân tộc trên thế giới:
             Tín ngưỡng tại Âu Châu và Trung Đông  Tham khảo : Glaube in Europa   
             Tín ngưỡng Á Châu  Glaube in Asien  
             Tín ngưỡng Phi Châu
             Tín ngưỡng Mỹ Châu : Bắc Mỹ  - Trung Mỹ  - Nam Mỹ  
             Tín ngưỡng Úc châu             

Tiết 3. Đức tin Khoa Học.
Tiết 4. Đức tin Triết học.
Tiết  5. Đức tin Minh Triết .
Tiết 6. Con Đường Đạo để Nhân Loại tiến từ Bất Toàn đến Toàn Thiện với Pháp môn vô lượng.

 •     Đạo và Pháp môn vô lượng by Peter Ha.
 •     Hành giả Thiền tịnh luyện Đạo phải thông suốt .
 •     Tiểu Thiên Địa (Microcosm= Mikrokosmos) với Huyệt Đạo và Bát Mạch.
               Những màu sắc trong 7 cơi - Thất T́nh - Màu sắc của Hào Quang Cái Vía - 
 •     Tam Bửu trong Càn Khôn Thế Giới và trong Thân Tứ Đại .
 •     Cách bảo dưỡng phàm thân đúng theo Luật Âm Dương - Nội lực và ư chí : Tham khảo: Nội lực tự sinh 
 •     Tượng trưng của Tam Bửu Tinh, Khí, Thần trong các tôn giáo. Sử dụng Tam Bửu bằng cách nào? Đó là 6 pháp phối hợp 
 • cùng một lúc như sau: Tịnh, niệm, quán, Luyện, Định, Thiền như sau:

    Mục 1. Tịnh.
    Mục 2. Niệm lục tự như  Pháp Môn Tịnh Độ.
    Mục 3. Tập trung tư tưởng, nghĩ về đề tài chính lúc công phu hay chú ư lúc hành: Quán. 
    Mục 4. So sánh các loại Yoga, lúc tập Yoga và lúc công phu Văn hỏa và Vơ Hỏa, cử động tay chơn hay Luyện đơn, nấu thuốc. 
    Mục  5. Định.   

    Mục 6. Thiền , Lược sử các pháp thiền, lược sử cách công phu của Đức Phật, so sánh với bí pháp do Đức Chí Tôn 
                Thượng Đế dạy thiền định, luyện Hư hoàn Vô.
 C̣n các pháp xưa có kết quả thế nào?

 •     Yoga Con đường hợp nhất với Thượng Đế Tham khảo: Tám loại Yoga chánh 
( The eight Main Yogas ) Thiền  học và Yoga.
 •     Thiền theo Thiên Chúa giáo.

    Mục 5. Pháp môn Thiền Định trong Đạo Cao Đài.

 •     Thiền theo Cao Đài Tân Pháp.
 •     Dự bị Sơ Thiền.
 •     Sơ Thiền Tâm Pháp.
 •      Xả thiền theo Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy : Thập nhị cẩm đoạn .
 •     Thiền theo Phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hay Pháp Môn Tận Độ trong thời Mạt Pháp.  
 •    Đức Ngô Minh Chiêu dạy chư hành giả tu theo bửu pháp Chiếu Minh phải học thuộc ḷng Kinh Cảm Ứng.  
English.

 •     Bửu Pháp độc nhất vô nhị của Đức Cao Đài Thượng Đế.
 •     Sự Canh Cải  và Cuộc Qui Tông.

 • Một Chi Phái mới trên đỉnh Núi Lớn Vũng Tàu:  Cao Đài Đại Đạo Vô Thượng Hư Không - Chánh Pháp Toàn Chơn - 
 • Tông Truyền "THÁI NHỨT HƯ VÔ" - Thượng Đỉnh Thiên Hư - Thiên Bửu Cực Ṭa - Huyệt Long Đồ Mồ Kỷ Trung Ương - 
 • Thuần Dương Chuyển Thế Hệ Thượng Nguơn Thánh Đức - Niết Bàn Cực Lạc Quốc - Tuyệt Khổ Đại Đồng Nhơn Loại. 
 • Sơ đồ tổ chức.  Kinh Nhựt tụng.  Hoạt động Đạo sự. 
 •     Cơ Thánh Đức Qui Nguyên: Linh Bửu Đàn  Đàn Thánh Đức Qui Nguyên đi đến các Đàn Chiếu Minh phân phối 
 • thánh Giáo xưa từ Trước Tiết Tàng Thơ và 6 Đàn chánh tại Việt Nam với ư nguyện tất cả các Đàn tin nơi Co Bút mà 
 • hành y theo Sắc Lệnh THẦY.
 •     Đạo pháp huyền nhiệm.
    Những cuốn sách dạy pháp môn tu luyện : Kinh Dịch và Thiền định    Thất Chơn Nhơn Quả Phong Thần,  Tây Du kư.
 •     Đạo pháp bất khinh truyền.
 •     Tôn giáo và Đạo Học.
 •     Tôn giáo và Khoa Học.
 •     Những phát minh của Phật học, Vơ học, Khoa Học bổ túc cho Đạo học áp dụng vào đời sống cho người tu  và  người chưa tu.
 •     Giải nghĩa chữ TU trong tôn giáo và chữ Luyện trong Cao Đài Đại Đạo.
                                                  Sơ đồ Kinh DỊCH đối với Con người.     

                                                  Sơ đồ huyệt đạo trong khoa châm cứu  the y lư Đông phương

                                                  Nhơn thân Tiểu Thiên Địa so sánh với Thiên Bàn là Bản đồ luyện đạo.
                                                  
                                                   Nhị Xác Thân. Tham khảo nói về Nhị xác thân của tác giả Thuần Chơn.

                                                  Tại sao tu luyện cho đắc Đạo nội trong một kiếp PHẢI NGỦ NGỒI.
 •     Bửu pháp thiền có Vơ Hỏa để trị bệnh Dịch Cân Kinh của Bồ Đề Đạt-Ma . 
 •     Dịch Cân Kinh (Anh văn).
 •     Kung-Fu, Tai-Chi-Chuan, Thể Dục Dưỡng Sinh.
 •     Sáu động tác đánh thức cac Luân Xa của Tây Tạng : Suối nguồn tươi trẻ của Peter Gelder.
 •     Phương pháp tắm muối của Đức Ngô Minh Chiêu và Công Chúa Hà Tiên.
 •     Phát minh mới của Giáo sư Tiến sĩ Khoa Học Danh Dự Bùi Quốc Châu trùng hợp và bổ túc cho xả thiền sau  khi 
 •     công phu thiền định.
 •     Khám phá pháp VÔ ÚY và chứng minh nguồn gốc pháp NHỊN ĂN để trị mọi bệnh tật nan y trên thế gian này.
 •     Đức Thượng Đế giao sứ mạng cứu đời đau khổ cho Đức Ông Linh mục Hoàng Minh Thắng lấy 
 • Thiên Khí Năng trị các bệnh tật không dùng thuốc 
 •     hóa học (Chemotherapie),  không dùng phóng xạ (Kerntherapie). Đức Ông dạy cách hấp Thiên Khí Năng 
 • cho mọi người trong các tôn giáo khắp thế giới 
 •     để ai cũng trở thành "Bác sĩ gia đ́nh" không cần học 8 năm + 2 năm thực tập + 3 năm Bác sĩ chuyên khoa mà 
 • chỉ học 1 tuần lễ mà thôi khi mở được 
 •     Luân Xa (Chakra).

     

 •     Cybertherapie của Giáo sư Tiến sĩ Khoa Học Bùi Quốc Châu.
Phương pháp thể dục trợ luân Thập Nhị Cẩm Đoạn của Đức Đông Phương Lăo Tổ để khủ độc chất trong lúc trái đất 
ô nhiễm vào thời Mạt Pháp.

Âm Chất - Công quả vô vi của Thiền .

Khi thấy Ấn chúng th́ mới tin tưởng rằng : Tu nhứt kiếp đắc Đạo nhất thế, thành tiên, tác Phật, thoát luân hồi chứ không lên 
các quả cấu khác rồi mới qua Tam Thiên Thế giới, thất thập nhị Địa, Tứ Đại Bộ Châu hằng triệu kiếp nữa. Thánh giáo 
chứng minh khi qui liễu mắt trái mở là đắc Đạo. 

                                                                   "Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
                                                                     Ngày sau làm CHỦ mới là kỳ!"
 • Mục đích của việc TU hành là ǵ? Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt giải rơ:
                                                                  "TU là học để làm TRỜI.
                                                             Chớ đâu muôn kiếp làm người thế gian?"
                                                            


KẾT LUẬN

    Tiu sử tác giả ( curriculum vitae ). Lebenslauf:    tiếng Anh (AU)     Tiếng Đức(LMU)    Tiếng Việt(ĐHVK SG)  


     
 Phụ Bản

Giải thích các danh từ Phạn ngữ, Việt ngữ và Hán Việt trong Đạo Cao Đài với chú giải theo tiếng La tinh.

          Thư Viện Stanford để học hàm thụ với sách online ( e-Books):
Thư Viện Thông Thiên Học.
           


Copyrights © Peter Ha ( Hà Phước Thảo )   
updated: 08.10.2008  20:10

Những trang nhà khác :
                       http://caodaigiaoly.free.fr/
                       http://daovang.free.fr/
                       http://antruong.free.fr/
                       http://home.in.tum.de/~ha/
                       http://daovang.free.fr/VDHCaoDai.html

Đạo Cao Đài là Tôn Giáo của chính Đức Thượng Đế mở ra để dạy bửu pháp cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật từ cơi 
Niết Bàn giáng thế giúp nhân loại, nhưng quên đường về và không có Kim Thân nên c̣n ở lại, nhờ công phu bửu pháp 
CHIẾU MINH để luyện Kim Thân mà trở về ngôi vị cũ và giúp cho toàn nhân loại tu Tánh + luyện Mạng để lên cơi nhàn

ViDeo Tham Quan Thánh Địa Tây Ninh  1       4   5       7    8

http://antruong.free.fr/yingyang006.gif

          

Địa chi liên lạc với các Đàn Chiếu Minh Hải-NgoạiVideo Tham Quan Thanh Dia Tay Ninh  1       4   5      7    8

Sách Tham Khảo
Thư Viện Cao Đài Đại Đạo
tại Đức     
Thơ      Video     Thư Viện 1          3     4     5
Germany   English     Francais     Nhạc    Tin Tức

                                                                                               

                                            
Đạo Cao Đài là Tôn Giáo của chính Đức Thượng Đế mở ra để dạy bửu pháp cho chư Thần, Thánh, Tiên, Phật từ cơi 
Niết Bàn giáng thế giúp nhân loại, nhưng quên đường về và không có Kim Thân nên c̣n ở lại, nhờ công phu bửu pháp 
CHIẾU MINH để luyện Kim Thân mà trở về ngôi vị cũ và giúp cho toàn nhân loại tu Tánh + luyện Mạng để lên cơi nhàn

ViDeo Tham Quan Thánh Địa Tây Ninh  1       4   5       7    8

http://antruong.free.fr/yingyang006.gif

          

Địa chi liên lạc với các Đàn Chiếu Minh Hải-NgoạiVideo Tham Quan Thanh Dia Tay Ninh  1       4   5      7    8

Sách Tham Khảo
Thư Viện Cao Đài Đại Đạo
tại Đức     
Thơ      Video     Thư Viện 1          3     4     5
Germany   English     Francais     Nhạc    Tin Tức 


Vorträge von Herrn Peter Ha im Kurhaus Bad Aibling, Bayern, Deutschland.


i.