Xem lời tiên tri của Đức Phật Thầy Tây An để biết ĐỨC CHÚA TRỜI  đă giáng trần

, mượn xác Kim Thân bất hoại của Cô Kim để giảng trực tiếp cho dân tộc Việt Nam về Chơn Lư
để sau đó đi khắp năm Châu phổ biến cho nhân loại biết LONG HOA đang khai diễn


Xem trang khác :  Cuốn sách dạy Chơn Lư cho các Tôn giáo trên thế giới.

                                                                             so sánh với Lời tiên tri của Đức Thượng Đế năm 1926:

" Từ đây ṇi giống chẳng chia ba (1945: Đức Vua Bảo Đại là Quốc trưởng  Quốc Gia Việt Nam, không như lúc Pháp chia 3 để  trị nữa)

Thầy hiệp cá con lại một nhà        (đáng lẽ Vua Bảo Đại cai trị cả nước, nhung Hồ Chí Minh ép buộc ngài  thoái vị, chỉ cai trị Miền Nam thôi  )

Nam, Bắc cùng rồi ra ngoại quốc  (Hội Nghi  Genève chia 2: Bắc: Hồ Chí Minh nắm quyền, Nam: Vua Bảo Đại cai trị,  1975 dân VN ra ngoại quốc)

Chủ quyền chơn đạo một ḿnh TA"   (Chủ quyền Thánh Địa chỉ một ḿnh Đức Thượng Đế nắm). Ngài mở Đạo Cao Đài,
                                                             ngài đưa chư chức sắc ra ngoại quốc mở Đạo, cất Thánh Thất, thành lập Giáo Hội Cao Đài Đại Đạo tại CA,
                                                            USA.

                                                             Ông Tám Lương Sĩ Hằng dạy PLVVKHHBPP cho các tôn giáo thiền, Chưởng Giáo Chiếu Minh Giáo Ṭa
                                                             là ngài Bùi Trí Dũng, gởi sách thiền đến chư vị Vua, Nữ Hoàng, Tổng Thống, Thủ Tướng , Viện Nobel,
                                                             Chủ Tịch các Nước Cộng Sản hy vọng chư vị nầy phổ biến trong nước cho dân ăn chay, tu thiền, Đức Thượng
                                                             Đế
  giáng điển do đồng tử tu theo Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh ban Sắc Lệnh cho 3 vị ở Pháp, Đức, Canada
                                                             làm trang Web
phổ biến trên Internet Thư Viện Cao Đài Đại Đạo và chỉ kiểu cho 92 ức nguyên nhân lo tu
                                                            Tánh + Luyện Mạng cho kịp

                                                            LONG HOA ĐẠI HỘI hay Đức Giê-Su giáng trần trở lại ( Cơ Đốc Phục Lâm An Tức Nhựt, là Phái Tin Lành
                                                            ăn chay trường)

 
XEM  LỜI TIÊN TRI

 

                                   CỦA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY-AN – NÚI THẤT SƠN

 

                                                                VỀ HIỆN TƯỢNG:

 

      ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN

                (ĐỨC CHÚA TRỜI –  ĐỨC CHÚA CHA …)

“PHÂN THÂN ĐIỂN QUANG” XUỐNG THẾ TẠI THÁNH ĐỊA V. N.

                                   (có h́nh ảnh ở cuối trang nầy)

                                                *

   Đây là sự kiện huyền diệu hi hữu, chưa từng có trong lịch sử loài người.

   Ngài xuống thế khẩn cấp, ngay trong cơn biến động, hiểm nguy – bởi thế lực khối trược tác loạn, hoành hành dữ dội… sau năm 1975.

   Để hóa giải, trấn an, cấp cứu con cái vào thời điểm đó. Cùng rao giảng về hội Long-Hoa và cơ tận thế sắp đến…

                                                *

    Sau đây là những lời tiên tri của Đức phật Thầy Tây An trong quyển “Kim Cổ Kỳ Quan” năm 1849 – tức tiên tri trước gần 150 năm.

                                              *

                   

-      Sống làm tôi phật kiêm phiên giao ḥa

   Đức Chúa Trời giáng thế phật bà

   Đức thầy lập đạo nối mà ngày sau …

                           (trang 6)

 

                         Tạm giải

 

Tôi: bề tôi – dân đen # / kiêm # kim / phiên: trở lại # hoàn # hoàng / giao: hoán đổi qua lại / ḥa: ḥa hợp – kết hợp với nhau.

 

                Hoán đổi, kết hợp: LÊ HOÀNG KIM

*

 Phật bà: là người phụ nữ, chứng quả đến cấp phật.

 

(Đức Chúa Trời – Đức Thượng Đế “phân thân điển quang” xuống thế,  mượn xác thể của một người nữ, đă chứng quả vị phật, tên là LÊ HOÀNG KIM . Ngài xưng danh thân mật là “Cha”. Ngài cho biết sẽ tinh luyện xác thể cô Hoàng Kim thành kim thân bất hoại luôn, cho nên các con thường gọi kính danh ngài là “Đức Kim Thân Cha”).

 

                                           *

             … …

           Cảm Ngọc Hoàng ngồi ngự chẳng yên

           Cơi trần xử thế thiếu niên xác phàm…

                                 (trang 41)

 

(Lúc ngài tiếp điển mượn xác, cô Lê Hoàng Kim c̣n trẻ tuổi – theo “Thông Thiên Học”, ăn chay trường).

 

                                                *

             … …

              Nhà thờ Cha dạy th́nh ĺnh không hay

              Không nhà thờ Cha dạy từ đây…

                                 (trang 27)

 

 (Chúa Cha xuống thế dạy đạo, mà các nhà thờ của Chúa không hay biết.

 Cha không vào nhà thờ dạy đạo –  như Chúa JeSu ngày xưa cũng đâu có vào đền thờ).

                                               *

 

               … …

                Chúa Trời Trời Chúa cỏi nào đâu xa

                Tới ngày sau có phật hỏi Cha

                Việc Thiên việc quốc việc ma tỏ tường

                Việc Trời Phật chẳng phải phi thường

                Phải tri cho rơ mới tường kiết hung …

                                         (trang 65)

 

 (Mở tập tin đính kèm “PDF – TDGCL” – (THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LƯ)

  Đọc 63 câu vấn đáp – của các vị cấp phật đặt câu hỏi với Cha, về đủ mọi khía cạnh trong chân lư. Ngài đă giải đáp thỏa đáng, tỏ tường …

  Cùng với nhiều bài Huấn Từ bằng văn xuôi, văn vần …

  Ngài cũng tiên báo trước, là sẽ thọ nạn và lui vào cơ quy ẩn. Đến chừng khai mở hội Long-Hoa mới thật sự công khai xuất hiện để làm việc.

   Hôm nay hội Long-Hoa chuẩn bị khai mở. Vậy mọi người hăy sửa soạn tâm hồn trong sạch, đón chờ ngài xuất hiện! ở đâu?

                                                      *

 

                       

                      Cảm Phụ Hoàng họa thể lều tranh

                      Cỏi trần lỗi thế bia danh hành h́nh…

                                                  (trang 31)

 

(Ngài xuống thế, xuất hiện thời gian ngắn, để hóa giải khẩn cấp …  trấn tĩnh các con trong cơn hoang mang, bấn loạn.

  Xong ngài bị phe vô thần bắt giam ở khám chí ḥa. Sau đó giải ra ṭa, bị ṭa án kết tội “mê tín, phản động”, đưa đi thụ án ở trại cải tạo Hàm Tân.

  Tuy nhiên khi ngài vào Trại Hàm Tân, chắc hẳn vị thủ lănh ở đó đă nhận ra điều ǵ? biết ngài là ai? Nên mới có sự tiếp đón, đối xử… rất đặc biệt!.

  Quư vị xem h́nh ảnh dưới đây sẽ rơ – ngôi nhà của Cha ở được chuẩn bị trước, nằm tại mặt tiền số một của trung tâm, sang trọng hơn nhà của HCM… và hưởng mọi quy chế ưu đăi tự do…

   Mặc dù sự kiện đó là do ngài tự nguyện “dấn thân” nhằm tác động, cảm hóa loài người… nhưng mà các vị thiêng liêng không dám để cho ngài chịu khổ nhục quá đáng    như ma quỷ đă hành hạ Phật, Chúa ngày xưa).

   

                                     ________

 

(Đấy như tôi đă nói trong bài “Huấn Dụ Khai Cơ” – ngay trong hàng ngũ ma vương, vẫn có các vị Phật, Thánh. V́ ḷng từ bi các ngài hóa thân xâm nhập vào hàng ngũ đối phương, để làm nội ứng cứu độ nhân hiền…và lo những công việc như trên.

  Trên đây là một minh chứng – lúc đó, thậm chí cho đến bây giờ và sắp tới… các vị lănh đạo, chức sắc các tôn giáo vẫn không nhận ra đấng siêu nhân đâu!).

                                             *

 

Hỡi các vị giới chức công quyền, các quan ṭa ngày ấy … hôm nay quư vị xuống hỏa ngục chưa? Hay c̣n sống. Nếu c̣n sống, c̣n chút lư trí, chút nhân tính… hăy xem lại tất cả những lời giảng dạy của đấng tối cao, “ kích động” cho cuộc tiến hóa của loài người, của càn khôn vũ trụ…  hiện đă dịch ra Anh và Pháp ngữ, ấn hành phổ biến khắp nơi. – (mở tập tin “TDGCL” đính kèm, hoặc vào website http://www.vovi.org mở quyển “THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LƯ” để duyệt xét).               

 Quư vị cùng với toàn thể loài người trên hành tinh nầy, ráng thẫm tra xem có một câu, một chữ nào gọi là “mê tín, phi lư, phản động”?.

  Hay là chỉ có những kẻ mê si, tham vọng, cuồng tín, chống báng tạo hóa, phản lại quy luật tiến hóa của vạn vật, phủ nhận mẹ cha của muôn loài… đó mới chính là những kẻ “Phản động”.

   Hỡi quư vị và tất cả thế hệ trẻ hôm nay, hăy mở hết những quyển từ điển ra xem lại định nghĩa những từ: “mê tín, cuồng tín, phản động… “ là ǵ?.

   Tôi đơn cử vài thí dụ cụ thể cho mọi người dễ hiểu: ông Mă Khắc Tư (marsixme) - (1818- 1883) là một người phàm tục, “một thằng người” –  do bệnh cuồng tưởng, oán ghét Thượng Đế, mới ngồi vẽ vạch ra học thuyết “duy vật” chống lại tất cả mọi truyền thuyết, học thuyết và các nguồn triết lư trong quá tŕnh tiến hóa của loài người –  đó chính là “phản động”.

  Rổi tiếp theo, hai ông: Karl Marx và Lenin cũng là hai người phàm tục, hai “thằng người” – do tham vọng hay nhă ư tốt? mà tin nhận học thuyết nói trên một cách mănh liệt, mù quáng. Đem triển khai áp dụng – đó chính là “cuồng tín”.

   Rồi các thế hệ sau, tiếp nối tin theo đó, mà chưa biết hư thực ra sao – đó chính là “mê tín”.

   Thưa quư vị, nếu học thuyết nói trên c̣n đang bành trướng… th́ tôi không dám nói những điều đó.

   Nhưng hôm nay thời gian đă trả lời rất tỏ rơ, thực tế đă minh chứng quá ư là hùng hồn rồi. Những nguồn triết lư, học thuyết nói trên đă gây hậu quả chẳng lành và tự nó đă bị sụp đổ và đào thải thê lương rồi!.

                                         *

   Rồi các tôn giáo trên hành tinh nầy cũng vậy. Các nguồn triết lư cao siêu, vi diệu của các vị giáo chủ, là những bậc đại giác - minh triết siêu phàm. Nhưng qua thời gian lâu dài, đă bị những kẻ phàm tục ngoại lai, những “thằng người”… lợi dụng – nhảy vào nắm giữ, điều hành, làm méo mó sai lệch tất cả. Để phục vụ cho tham vọng riêng tư và làm mê hoặc, điều khiển nhân loài đi theo chiều hướng khác, khiến cho xă hội ngày càng băng hoại, suy tàn, khủng hoảng trầm trọng…

  Thế mà loài người chẳng biết đâu là chơn-giả, hư-thật – th́ đấy, cũng chính là: “phản động, cuồng tín và mê tín” đó!.

                                        *

  “Thuốc đắng mới đả tật, lời thật th́ mất ḷng” . “Thẳng mực tàu đau ḷng gỗ” lắm quư vị ơi!.

   Bời hay làm “mất ḷng” người …  cho nên trong quá khứ tôi đă bị đóng đinh, chém đầu, chặt khúc, ăn kẹo đồng… biết bao nhiêu lần rồi.

   Hôm nay trước thảm cảnh tang thương cùng tận – là cơ sàng sảy, thanh lọc của tạo hóa đang diễn ra, để trừ khừ tất cả mọi thứ thuộc về: “phản động, mê tín và cuồng tín” đó. Thế nên tôi cũng chẳng tiếc ǵ thân mạng nầy, mà nêu lên lẽ thật, làm “mất ḷng” người lần sau rốt!.

                                             * 

 Tôi khẩn thiết nhắn nhủ mọi người, ai c̣n một chút linh tính … hăy thức giác thật siêu bạo, để được cứu rỗi … vẫn chưa muộn.

  Ngày xưa, trong lịch sử, thiếu ǵ kẻ “phản đạo”. Thí dụ như ông PhaoLo… nhưng phút cuối kịp thức giác , trở thành vị Thánh đứng đầu giáo hội đó!. Bên phật giáo cũng có một vị tổ giống y như vậy.

   “cọp, beo hung dữ … vậy chớ chịu tu là nó đắc. Chỉ sợ hạng thằn lằn, rắn mối hiền lành … vậy mà c̣n lâu lắm”. – Bởi nó c̣n phải tiến hóa mấy ngàn năm nữa mới thành cọp beo!.

 

                                        Trích giải: liễu văn hoành Tiên.

 

                                             ________

 

                     (Xem ảnh Đức kim thân Cha trong trại cải tạo)

  

 

  

 

       Ảnh 1. b́a phải là bà thân mẫu của cô Hoàng Kim.

                . Đức kim thân Cha đeo kính.

           

                                                   

 

         Các pḥng ốc và tiện nghi nội thất trong ngôi nhà của Cha ở,

         trong trại cải tạo Hàm Tân, B́nh Thuận.

 

                

 

        Trước cửa – ngôi nhà thủy tạ hai tầng, trên giữa hồ nước.

        Và chiếc cầu có lan can, vượt qua hồ nước vào nhà.

                                        *

Trên đây là một lần Cha tiếp các bạn đạo vào thăm nuôi – trong trại cải tạo.

Nhưng sau đó tự ngài bế cửa luôn, không tiếp khách, không nhận sự giúp đỡ bên ngoài  nữa.

 Chỉ có một người hầu cận –  là cô Hoàng Điệp, được giao dịch vụ nhiếp ảnh trong trung tâm, để có thu nhập sinh sống.

 H́nh nầy do chính cô Hoàng Điệp chụp, chứ bên ngoài không ai dám đem máy vào đó chụp ảnh!.

 

 

_______________

Quư vị lưu ư: khi mở tập tin đính kèm “TDGCL” – nó bị gián đoạn nhiều trang  trắng, lick tiếp tục sẽ xem đầy đủ.


 

THIỀN Ngưu Đồ - CỬU CUNG 九 宫 free web counter V̀ SAO THƯỢNG-ĐẾ MỞ ĐẠO TẠI VIỆT-NAM
Một Trang Web bất Vụ Lợi , Không Quyên góp. Phục Vụ Nhơn  Loi  Miễn Phí
Thư Viện 1      4   5